REGULAMIN SERWISU „DOBREGRONO.PL”

§1. Postanowienia wstępne

 1. Niniejszy „Regulamin serwisu „dobregrono.pl” określa prawa i obowiązki Dostawcy oraz użytkownika, jak również warunki korzystania z serwisu internetowego umieszczonego pod adresem „dobregrono.pl” (Serwis), administrowanego przez POLOmarket Sp. z o.o., Giebnia 20, 88-170 Pakość, numer KRS: 0000204601, NIP: 5562125117, REGON: 09156286200000, akta rejestrowe przechowywane przez Sąd Rejonowy w Bydgoszczy, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego (Dostawca) oraz warunki korzystania przez użytkownika z oferowanych przez Dostawcę za pośrednictwem Serwisu usług.

 2. Niniejszy Regulamin stanowi regulamin o którym mowa w art. 8 ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną (UŚUDE).

 3. Dostawca udostępnia niniejszy Regulamin nieodpłatnie w Serwisie (strona internetowa dobregrono.pl). Regulamin udostępniany jest w sposób, który umożliwia pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie treści regulaminu przez użytkownika.

§2. Wymagania techniczne

 1. Korzystanie z Serwisu jest możliwe po spełnieniu następujących warunków technicznych:

  1. posiadania sprawnego urządzenia umożliwiającego dostęp do Internetu i przeglądanie stron internetowych (komputer, smartfon, tablet itp.);

  2. posiadania dostępu do Internetu;

  3. posiadania zainstalowanej przeglądarki internetowej (np. Mozilla FireFox, Google Chrome, Opera, Internet Explorer lub innej);

  4. wyrażenia w ustawieniach przeglądarki zgody na korzystania z plików typu cookies.

 2. Obowiązek zapewnienia warunków technicznych opisanych w ust. 1 powyżej leży wyłącznie po stronie Użytkownika.

§3. Świadczone usługi

 1. Korzystając z Serwisu użytkownik otrzymuje dostęp do następujących usług:

  1. informacji o ofercie Dostawcy w zakresie napojów alkoholowych sprzedawanych w sklepach Dostawcy (dalej Produkty);

  2. Newslettera.

 2. Dostęp do Serwisu oraz korzystanie z oferowanych w nim usług jest nieodpłatne. Użytkownik nie jest zobowiązany do uiszczania jakichkolwiek opłat.

 3. W Serwisie nie jest możliwy zakup Produktów, a informacja dostępna w Serwisie nie stanowi oferty w rozumieniu art. 66 i nast. Kodeksu cywilnego. Sprzedaż prowadzona jest przez Dostawcę wyłącznie w poszczególnych sklepach.

§4. Zasady dostępu do Serwisu oraz korzystania z usług

 1. Dostęp do Serwisu obwarowany jest następującymi warunkami:

  1. użytkownikiem może być wyłącznie osoba pełnoletnia;

  2. użytkownik musi złożyć oświadczenie o ukończeniu 18 roku życia;

  3. użytkownik musi wyrazić wolę zapoznania się z treściami dostępnymi w Serwisie oraz zaakceptować niniejszy Regulamin.

 2. Użytkownik może korzystać z Serwisu w sposób anonimowy, nie dokonując rejestracji konta użytkownika i nie podając swoich danych osobowych. Nie dotyczy to jednak następujących usług:

  1. Newslettera – do korzystania z tej usługi wymagane jest podanie danych osobowych w postaci adresu e-mail.

§5. Newsletter

 1. W ramach usługi Newsletter Dostawca dostarcza użytkownikowi powiadomienia (e-mail) o ofertach Dostawcy.

 2. Umowa na usługę Newslettera zostaje zawarta w momencie, w którym użytkownik złoży za pośrednictwem Serwisu zamówienie na dostarczanie mu Newslettera na podany adres e-mail oraz zaznaczy wymagane w tym wypadku zgody i oświadczenia. Zamówienie składa się wypełniając formularz subskrypcji i klikając w przycisk „chcę otrzymywać Newsletter” lub równoważny.

 3. Umowa o świadczenie usługi Newslettera zawierana jest na czas nieoznaczony. Użytkownik może w każdej chwili rozwiązać umowę, bez podawania przyczyn i bez zachowania okresu wypowiedzenia. Oświadczenie o rozwiązaniu umowy można złożyć poprzez kliknięcie w link do wypisania się z usługi Newslettera, umieszczony w każdym z przesłanych użytkownikowi Newsletterów.

 4. Dostawcy przysługuje prawo zaprzestania świadczenia usługi Newslettera w każdym czasie i rozwiązania w związku z tym umowy z użytkownikiem. O zaprzestaniu świadczenia usługi Dostawca powiadamia użytkownika na 14 dni przed planowaną datą zaprzestania świadczenia usługi.

§6. Obowiązki użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do powstrzymania się od umieszczania w Serwisie treści bezprawnych lub innego korzystania z Serwisu w sposób naruszający przepisy powszechnie obowiązującego prawa.

 2. Użytkownik zobowiązany jest do nieudostępniania Serwisu lub dostępnych w nim treści osobom trzecim, które nie są pełnoletnie lub nie wyraziły woli zapoznania się z treściami dostępnymi w Serwisie.

 3. Naruszenie przez użytkownika obowiązków uprawnia Dostawcę do zablokowania dostępu do Serwisu po uprzednim wysłaniu ostrzeżenia i wezwania do zaprzestania naruszeń. Po upływie terminu wskazanego w wezwaniu Dostawca:

  1. przywraca użytkownikowi dostęp do Serwisu – w przypadku zaprzestania naruszeń;

  2. blokuje dostęp do Serwisu na czas nieokreślony – w przypadku niezaprzestania naruszeń.

Uprawnienia opisane w niniejszym ustępie nie wyłączają prawa Dostawcy do zastosowania innych środków wskazanych w innych postanowieniach niniejszego Regulaminu dla szczególnych kategorii naruszeń.

 1. Użytkownik zobowiązany jest we własnym zakresie do zapewnienia bezpieczeństwa urządzeń, za pomocą których korzysta z Serwisu.

§7. Zastrzeżenie praw autorskich

 1. Prawa autorskie do wszystkich materiałów zamieszczonych w Serwisie przysługują Dostawcy, za wyjątkiem treści stworzonych i zamieszczonych w Serwisie przez Użytkowników lub treści oznaczonych jako objęte prawami innych podmiotów uprawnionych.

 2. Żaden element Serwisu (m.in. teksty, dokumenty, pliki, układy graficzne, grafiki) nie może być powielany lub rozpowszechniany w jakiejkolwiek formie lub w jakikolwiek sposób (elektroniczny lub mechaniczny) włącznie z kopiowaniem, drukowaniem, fotokopiowaniem, nagrywaniem na taśmy, dyskietki, płyty CV/DVD lub przy użyciu innych systemów i środków, bez zgody Dostawcy lub innego podmiotu uprawnionego, chyba że uprawnienie takie wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa. W szczególności, ściąganie i kopiowanie treści znajdujących się w Serwisie jest dozwolone do prywatnego, niekomercyjnego użytku, tj. w zakresie własnego użytku osobistego w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

§8. Reklamacje

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo złożenia reklamacji dotyczącej w szczególności:

  1. działania Serwisu;

  2. niezgodnego z Regulaminem świadczenia usług w ramach Serwisu przez Dostawcę;

  3. niedostępności usługi;

  4. innej niezgodności z Regulaminem.

 2. Reklamacje należy składać za pośrednictwem punktu kontaktowego Dostawcy dostępnego:

  1. pod adresem poczty elektronicznej: infolinia.klient@polomarket.pl

  2. pod numerem telefonu: 801 162 160 (telefon dostępny w godzinach 8:00 – 16:00, od poniedziałku do piątku, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy; opłata za połączenie według taryfy operatora).

 3. Reklamacja użytkownika powinna zawierać:

  1. imię, nazwisko, adres do korespondencji lub adres poczty elektronicznej,

  2. zwięzły opis zgłaszanej nieprawidłowości,

  3. żądanie skierowane do Dostawcy w związku z nieprawidłowością (opcjonalnie).

 4. Reklamacja powinna zostać złożona w terminie 30 dni od dnia, w którym miało miejsce zdarzenie powodujące złożenie reklamacji. Złożenie reklamacji po terminie skutkuje pozostawieniem reklamacji bez rozpoznania.

 5. Dostawca rozpatruje reklamację w terminie 30 dni od jej złożenia. Dostawca powiadamia użytkownika o sposobie rozpatrzenia reklamacji za pośrednictwem danych kontaktowych podanych w reklamacji.

§9. Ochrona danych osobowych

 1. Przetwarzanie danych osobowych użytkownika następuje w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawa, w tym na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej RODO.

 2. Szczegółowe informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych użytkownika zawarto w dokumencie Polityka Prywatności, dostępnym w Serwisie.

§10. Postanowienia końcowe

 1. Dostawca pozostaje uprawniony do zmiany niniejszego Regulaminu w przypadkach:

  1. dodania, usunięcia lub modyfikacji usług udostępnianych w Serwisie;

  2. dodania, usunięcia lub modyfikacji poszczególnych funkcjonalności Serwisu;

  3. zmiany przepisów prawa;

  4. innych ważnych przyczyn.

 2. Dostawca informuje użytkownika o zmianie Regulaminu drogą elektroniczną oraz poprzez opublikowanie nowej wersji w Serwisie. Powiadomienie o zmianie Regulaminu zostanie doręczone użytkownikowi na 3 dni przed planowaną datą wprowadzenia zmian. W przypadku, w którym użytkownik nie akceptuje zaproponowanych zmian powinien zaprzestać korzystania z Serwisu.

 3. Zmiana danych Dostawcy nie stanowi zmiany Regulaminu. O zmianie danych użytkownik zostanie poinformowany drogą elektroniczną.

 4. W sprawach nieobjętych niniejszym Regulaminem stosuje się odpowiednie przepisy powszechnie obowiązującego prawa polskiego.

 5. W przypadku nieważności lub bezskuteczności jednego lub niektórych z postanowień niniejszego Regulaminu, pozostałe postanowienia zachowują swoją moc, a w miejsce postanowień nieważnych lub bezskutecznych wchodzą postanowienia odpowiednich przepisów powszechnie obowiązującego prawa.